कृदन्तरूपाणि - परा + अर्द् - अर्दँ हिंसायाम् - चुरादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
परार्दनम्
अनीयर्
परार्दनीयः - परार्दनीया
ण्वुल्
परार्दकः - परार्दिका
तुमुँन्
परार्दयितुम् / परार्दितुम्
तव्य
परार्दयितव्यः / परार्दितव्यः - परार्दयितव्या / परार्दितव्या
तृच्
परार्दयिता / परार्दिता - परार्दयित्री / परार्दित्री
ल्यप्
परार्द्य
क्तवतुँ
परार्दितवान् - परार्दितवती
क्त
परार्दितः - परार्दिता
शतृँ
परार्दयन् / परार्दन् - परार्दयन्ती / परार्दन्ती
शानच्
परार्दयमानः / परार्दमानः - परार्दयमाना / परार्दमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः