कृदन्तरूपाणि - परा + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
पराचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
पराचिचन्दयिषणीयः - पराचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
पराचिचन्दयिषकः - पराचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
पराचिचन्दयिषितुम्
तव्य
पराचिचन्दयिषितव्यः - पराचिचन्दयिषितव्या
तृच्
पराचिचन्दयिषिता - पराचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
पराचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
पराचिचन्दयिषितवान् - पराचिचन्दयिषितवती
क्त
पराचिचन्दयिषितः - पराचिचन्दयिषिता
शतृँ
पराचिचन्दयिषन् - पराचिचन्दयिषन्ती
शानच्
पराचिचन्दयिषमाणः - पराचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः