कृदन्तरूपाणि - प्रति + अर्द् - अर्दँ गतौ याचने च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रत्यर्दनम्
अनीयर्
प्रत्यर्दनीयः - प्रत्यर्दनीया
ण्वुल्
प्रत्यर्दकः - प्रत्यर्दिका
तुमुँन्
प्रत्यर्दितुम्
तव्य
प्रत्यर्दितव्यः - प्रत्यर्दितव्या
तृच्
प्रत्यर्दिता - प्रत्यर्दित्री
ल्यप्
प्रत्यर्द्य
क्तवतुँ
प्रत्यर्दितवान् - प्रत्यर्दितवती
क्त
प्रत्यर्दितः - प्रत्यर्दिता
शतृँ
प्रत्यर्दन् - प्रत्यर्दन्ती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः