कृदन्तरूपाणि - प्रति + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
प्रतिचिचन्दयिषणीयः - प्रतिचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
प्रतिचिचन्दयिषकः - प्रतिचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
प्रतिचिचन्दयिषितुम्
तव्य
प्रतिचिचन्दयिषितव्यः - प्रतिचिचन्दयिषितव्या
तृच्
प्रतिचिचन्दयिषिता - प्रतिचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
प्रतिचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
प्रतिचिचन्दयिषितवान् - प्रतिचिचन्दयिषितवती
क्त
प्रतिचिचन्दयिषितः - प्रतिचिचन्दयिषिता
शतृँ
प्रतिचिचन्दयिषन् - प्रतिचिचन्दयिषन्ती
शानच्
प्रतिचिचन्दयिषमाणः - प्रतिचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः