कृदन्तरूपाणि - प्रति + निन्द् - णिदिँ कुत्सायाम् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रतिनिन्दनम्
अनीयर्
प्रतिनिन्दनीयः - प्रतिनिन्दनीया
ण्वुल्
प्रतिनिन्दकः - प्रतिनिन्दिका
तुमुँन्
प्रतिनिन्दितुम्
तव्य
प्रतिनिन्दितव्यः - प्रतिनिन्दितव्या
तृच्
प्रतिनिन्दिता - प्रतिनिन्दित्री
ल्यप्
प्रतिनिन्द्य
क्तवतुँ
प्रतिनिन्दितवान् - प्रतिनिन्दितवती
क्त
प्रतिनिन्दितः - प्रतिनिन्दिता
शतृँ
प्रतिनिन्दन् - प्रतिनिन्दन्ती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः