कृदन्तरूपाणि - प्र + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
प्रचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
प्रचिचन्दयिषणीयः - प्रचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
प्रचिचन्दयिषकः - प्रचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
प्रचिचन्दयिषितुम्
तव्य
प्रचिचन्दयिषितव्यः - प्रचिचन्दयिषितव्या
तृच्
प्रचिचन्दयिषिता - प्रचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
प्रचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
प्रचिचन्दयिषितवान् - प्रचिचन्दयिषितवती
क्त
प्रचिचन्दयिषितः - प्रचिचन्दयिषिता
शतृँ
प्रचिचन्दयिषन् - प्रचिचन्दयिषन्ती
शानच्
प्रचिचन्दयिषमाणः - प्रचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः