कृदन्तरूपाणि - वि + अर्द् - अर्दँ गतौ याचने च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
व्यर्दनम्
अनीयर्
व्यर्दनीयः - व्यर्दनीया
ण्वुल्
व्यर्दकः - व्यर्दिका
तुमुँन्
व्यर्दितुम्
तव्य
व्यर्दितव्यः - व्यर्दितव्या
तृच्
व्यर्दिता - व्यर्दित्री
ल्यप्
व्यर्द्य
क्तवतुँ
व्यर्णवान् / व्यर्ण्णवान् - व्यर्णवती / व्यर्ण्णवती
क्त
व्यर्णः / व्यर्ण्णः - व्यर्णा / व्यर्ण्णा
शतृँ
व्यर्दन् - व्यर्दन्ती


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः


अन्याः