कृदन्तरूपाणि - सम् + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सङ्चिचन्दयिषणम् / सञ्चिचन्दयिषणम् / संचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
सङ्चिचन्दयिषणीयः / सञ्चिचन्दयिषणीयः / संचिचन्दयिषणीयः - सङ्चिचन्दयिषणीया / सञ्चिचन्दयिषणीया / संचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
सङ्चिचन्दयिषकः / सञ्चिचन्दयिषकः / संचिचन्दयिषकः - सङ्चिचन्दयिषिका / सञ्चिचन्दयिषिका / संचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
सङ्चिचन्दयिषितुम् / सञ्चिचन्दयिषितुम् / संचिचन्दयिषितुम्
तव्य
सङ्चिचन्दयिषितव्यः / सञ्चिचन्दयिषितव्यः / संचिचन्दयिषितव्यः - सङ्चिचन्दयिषितव्या / सञ्चिचन्दयिषितव्या / संचिचन्दयिषितव्या
तृच्
सङ्चिचन्दयिषिता / सञ्चिचन्दयिषिता / संचिचन्दयिषिता - सङ्चिचन्दयिषित्री / सञ्चिचन्दयिषित्री / संचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
सङ्चिचन्दयिष्य / सञ्चिचन्दयिष्य / संचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
सङ्चिचन्दयिषितवान् / सञ्चिचन्दयिषितवान् / संचिचन्दयिषितवान् - सङ्चिचन्दयिषितवती / सञ्चिचन्दयिषितवती / संचिचन्दयिषितवती
क्त
सङ्चिचन्दयिषितः / सञ्चिचन्दयिषितः / संचिचन्दयिषितः - सङ्चिचन्दयिषिता / सञ्चिचन्दयिषिता / संचिचन्दयिषिता
शतृँ
सङ्चिचन्दयिषन् / सञ्चिचन्दयिषन् / संचिचन्दयिषन् - सङ्चिचन्दयिषन्ती / सञ्चिचन्दयिषन्ती / संचिचन्दयिषन्ती
शानच्
सङ्चिचन्दयिषमाणः / सञ्चिचन्दयिषमाणः / संचिचन्दयिषमाणः - सङ्चिचन्दयिषमाणा / सञ्चिचन्दयिषमाणा / संचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः