कृदन्तरूपाणि - सु + चन्द् + णिच्+सन् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सुचिचन्दयिषणम्
अनीयर्
सुचिचन्दयिषणीयः - सुचिचन्दयिषणीया
ण्वुल्
सुचिचन्दयिषकः - सुचिचन्दयिषिका
तुमुँन्
सुचिचन्दयिषितुम्
तव्य
सुचिचन्दयिषितव्यः - सुचिचन्दयिषितव्या
तृच्
सुचिचन्दयिषिता - सुचिचन्दयिषित्री
ल्यप्
सुचिचन्दयिष्य
क्तवतुँ
सुचिचन्दयिषितवान् - सुचिचन्दयिषितवती
क्त
सुचिचन्दयिषितः - सुचिचन्दयिषिता
शतृँ
सुचिचन्दयिषन् - सुचिचन्दयिषन्ती
शानच्
सुचिचन्दयिषमाणः - सुचिचन्दयिषमाणा


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः