कृदन्तरूपाणि - सु + चन्द् + यङ् - चदिँ आह्लादे दीप्तौ च - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
सुचाचन्दनम्
अनीयर्
सुचाचन्दनीयः - सुचाचन्दनीया
ण्वुल्
सुचाचन्दकः - सुचाचन्दिका
तुमुँन्
सुचाचन्दितुम्
तव्य
सुचाचन्दितव्यः - सुचाचन्दितव्या
तृच्
सुचाचन्दिता - सुचाचन्दित्री
ल्यप्
सुचाचन्द्य
क्तवतुँ
सुचाचन्दितवान् - सुचाचन्दितवती
क्त
सुचाचन्दितः - सुचाचन्दिता
शानच्
सुचाचन्द्यमानः - सुचाचन्द्यमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः