कृदन्तरूपाणि - अधि + शिङ्घ् + णिच् - शिघिँ आघ्राणे - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
अधिशिङ्घनम्
अनीयर्
अधिशिङ्घनीयः - अधिशिङ्घनीया
ण्वुल्
अधिशिङ्घकः - अधिशिङ्घिका
तुमुँन्
अधिशिङ्घयितुम्
तव्य
अधिशिङ्घयितव्यः - अधिशिङ्घयितव्या
तृच्
अधिशिङ्घयिता - अधिशिङ्घयित्री
ल्यप्
अधिशिङ्घ्य
क्तवतुँ
अधिशिङ्घितवान् - अधिशिङ्घितवती
क्त
अधिशिङ्घितः - अधिशिङ्घिता
शतृँ
अधिशिङ्घयन् - अधिशिङ्घयन्ती
शानच्
अधिशिङ्घयमानः - अधिशिङ्घयमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः