कृदन्तरूपाणि - परा + निन्द् + यङ् - णिदिँ कुत्सायाम् - भ्वादिः - सेट्


कृत् प्रत्ययाः
कृदन्तरूपाणि
ल्युट्
पराणेनिन्दनम् / परानेनिन्दनम्
अनीयर्
पराणेनिन्दनीयः / परानेनिन्दनीयः - पराणेनिन्दनीया / परानेनिन्दनीया
ण्वुल्
पराणेनिन्दकः / परानेनिन्दकः - पराणेनिन्दिका / परानेनिन्दिका
तुमुँन्
पराणेनिन्दितुम् / परानेनिन्दितुम्
तव्य
पराणेनिन्दितव्यः / परानेनिन्दितव्यः - पराणेनिन्दितव्या / परानेनिन्दितव्या
तृच्
पराणेनिन्दिता / परानेनिन्दिता - पराणेनिन्दित्री / परानेनिन्दित्री
ल्यप्
पराणेनिन्द्य / परानेनिन्द्य
क्तवतुँ
पराणेनिन्दितवान् / परानेनिन्दितवान् - पराणेनिन्दितवती / परानेनिन्दितवती
क्त
पराणेनिन्दितः / परानेनिन्दितः - पराणेनिन्दिता / परानेनिन्दिता
शानच्
पराणेनिन्द्यमानः / परानेनिन्द्यमानः - पराणेनिन्द्यमाना / परानेनिन्द्यमाना


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः