संस्कृत नामपदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


व्यापनीयाः - आकारान्त स्त्रीलिङ्गम्
विघ्नतन्त्रितान् - अकारान्त पुंलिङ्गम्
मृक्षितयोः - णकारान्त स्त्रीलिङ्ग
द्रूताभिः - यकारान्त पुंलिङ्ग
ग्रस्तयः - ओकारान्त नपुंसकलिङ्ग