संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


नवदशसु - सप्तमी बहुवचनम्
सप्तनवतिः - इकारान्त
त्रिसप्ततेः - षष्ठी एकवचनम्
एकत्रिंशद् - चतुर्थी बहुवचनम्
नवभिः - तृतीया बहुवचनम्