संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


एकचत्वारिंशतम् - द्वितीया एकवचनम्
एकचत्वारिंशतः - चतुर्थी बहुवचनम्
एकचत्वारिंशते - प्रथमा द्विवचनम्
एकचत्वारिंशते - तृतीया एकवचनम्
एकचत्वारिंशतः - प्रथमा द्विवचनम्