संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


चतुर्नवत्यै - चतुर्थी एकवचनम्
चतुर्नवत्या - द्वितीया द्विवचनम्
चतुर्नवत्या - सम्बोधन एकवचनम्
चतुर्नवतिः - पञ्चमी बहुवचनम्
चतुर्नवतिम् - द्वितीया बहुवचनम्