संस्कृत सङ्ख्यापदानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


त्र्यशीतिः - द्वितीया द्विवचनम्
त्र्यशीतेः - षष्ठी एकवचनम्
त्र्यशीतये - चतुर्थी एकवचनम्
त्र्यशीतिः - तृतीया एकवचनम्
त्र्यशीतिः - द्वितीया एकवचनम्