संस्कृत सन्धीनाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत


ककुभ् + प्रान्तः = ककुप्प्रान्तः
उत् + ज्वलम् = उञ्ज्वलम्
कृतज्ञो + अस्मि = कृतज्ञोऽस्मि
पितृ + अग्रजः = पित्लग्रजः
यद् + ज्योतिः = यज्ज्योतिः