संस्कृत तद्धित् प्रत्ययानाम् अभ्यासाः - समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

समीचीनम् असमीचीनं वा सूचयत

वेणु + मतुप् (स्त्री) = वेणुमती
भिषज् + यञ् (पुं) = भिषग्दा
शुङ्गा + अण् (पुं) = शौङ्गः
सुरोहिका + अण् (पुं) = सौरोहिकिः
प्रतिपद् + अण् (पुं) = प्रातिपदः