संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


मण् - मणँ शब्दार्थः भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम्

मणितासि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
मणितास्मः
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
मणिता
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
मणितास्वः
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
मणितास्मि
उत्तम पुरुषः एकवचनम्