संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


शूर् - शूरीँ हिंसास्तम्भनयोः ... दिवादिः - कर्मणि प्रयोगः लृङ् लकारः आत्मने पदम्