वि + ओख् + णिच् - ओखृँ - शोषणालमर्थ्योः भ्वादिः शब्दस्य विभिन्नानां लकाराणां तुलना


 
 
प्रथम  एकवचनम्
व्योखयति
व्योखयते
व्योख्यते
व्योखयाञ्चकार / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखयिता
व्योखयिता
व्योखिता / व्योखयिता
व्योखयिष्यति
व्योखयिष्यते
व्योखिष्यते / व्योखयिष्यते
व्योखयतात् / व्योखयताद् / व्योखयतु
व्योखयताम्
व्योख्यताम्
व्यौखयत् / व्यौखयद्
व्यौखयत
व्यौख्यत
व्योखयेत् / व्योखयेद्
व्योखयेत
व्योख्येत
व्योख्यात् / व्योख्याद्
व्योखयिषीष्ट
व्योखिषीष्ट / व्योखयिषीष्ट
व्यौचिखत् / व्यौचिखद्
व्यौचिखत
व्यौखि
व्यौखयिष्यत् / व्यौखयिष्यद्
व्यौखयिष्यत
व्यौखिष्यत / व्यौखयिष्यत
प्रथम  द्विवचनम्
व्योखयतः
व्योखयेते
व्योख्येते
व्योखयाञ्चक्रतुः / व्योखयाम्बभूवतुः / व्योखयामासतुः
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवतुः / व्योखयामासतुः
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवाते / व्योखयामासाते
व्योखयितारौ
व्योखयितारौ
व्योखितारौ / व्योखयितारौ
व्योखयिष्यतः
व्योखयिष्येते
व्योखिष्येते / व्योखयिष्येते
व्योखयताम्
व्योखयेताम्
व्योख्येताम्
व्यौखयताम्
व्यौखयेताम्
व्यौख्येताम्
व्योखयेताम्
व्योखयेयाताम्
व्योख्येयाताम्
व्योख्यास्ताम्
व्योखयिषीयास्ताम्
व्योखिषीयास्ताम् / व्योखयिषीयास्ताम्
व्यौचिखताम्
व्यौचिखेताम्
व्यौखिषाताम् / व्यौखयिषाताम्
व्यौखयिष्यताम्
व्यौखयिष्येताम्
व्यौखिष्येताम् / व्यौखयिष्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
व्योखयन्ति
व्योखयन्ते
व्योख्यन्ते
व्योखयाञ्चक्रुः / व्योखयाम्बभूवुः / व्योखयामासुः
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूवुः / व्योखयामासुः
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूविरे / व्योखयामासिरे
व्योखयितारः
व्योखयितारः
व्योखितारः / व्योखयितारः
व्योखयिष्यन्ति
व्योखयिष्यन्ते
व्योखिष्यन्ते / व्योखयिष्यन्ते
व्योखयन्तु
व्योखयन्ताम्
व्योख्यन्ताम्
व्यौखयन्
व्यौखयन्त
व्यौख्यन्त
व्योखयेयुः
व्योखयेरन्
व्योख्येरन्
व्योख्यासुः
व्योखयिषीरन्
व्योखिषीरन् / व्योखयिषीरन्
व्यौचिखन्
व्यौचिखन्त
व्यौखिषत / व्यौखयिषत
व्यौखयिष्यन्
व्यौखयिष्यन्त
व्यौखिष्यन्त / व्यौखयिष्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
व्योखयसि
व्योखयसे
व्योख्यसे
व्योखयाञ्चकर्थ / व्योखयाम्बभूविथ / व्योखयामासिथ
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविथ / व्योखयामासिथ
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविषे / व्योखयामासिषे
व्योखयितासि
व्योखयितासे
व्योखितासे / व्योखयितासे
व्योखयिष्यसि
व्योखयिष्यसे
व्योखिष्यसे / व्योखयिष्यसे
व्योखयतात् / व्योखयताद् / व्योखय
व्योखयस्व
व्योख्यस्व
व्यौखयः
व्यौखयथाः
व्यौख्यथाः
व्योखयेः
व्योखयेथाः
व्योख्येथाः
व्योख्याः
व्योखयिषीष्ठाः
व्योखिषीष्ठाः / व्योखयिषीष्ठाः
व्यौचिखः
व्यौचिखथाः
व्यौखिष्ठाः / व्यौखयिष्ठाः
व्यौखयिष्यः
व्यौखयिष्यथाः
व्यौखिष्यथाः / व्यौखयिष्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
व्योखयथः
व्योखयेथे
व्योख्येथे
व्योखयाञ्चक्रथुः / व्योखयाम्बभूवथुः / व्योखयामासथुः
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवथुः / व्योखयामासथुः
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवाथे / व्योखयामासाथे
व्योखयितास्थः
व्योखयितासाथे
व्योखितासाथे / व्योखयितासाथे
व्योखयिष्यथः
व्योखयिष्येथे
व्योखिष्येथे / व्योखयिष्येथे
व्योखयतम्
व्योखयेथाम्
व्योख्येथाम्
व्यौखयतम्
व्यौखयेथाम्
व्यौख्येथाम्
व्योखयेतम्
व्योखयेयाथाम्
व्योख्येयाथाम्
व्योख्यास्तम्
व्योखयिषीयास्थाम्
व्योखिषीयास्थाम् / व्योखयिषीयास्थाम्
व्यौचिखतम्
व्यौचिखेथाम्
व्यौखिषाथाम् / व्यौखयिषाथाम्
व्यौखयिष्यतम्
व्यौखयिष्येथाम्
व्यौखिष्येथाम् / व्यौखयिष्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
व्योखयथ
व्योखयध्वे
व्योख्यध्वे
व्योखयाञ्चक्र / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूविध्वे / व्योखयाम्बभूविढ्वे / व्योखयामासिध्वे
व्योखयितास्थ
व्योखयिताध्वे
व्योखिताध्वे / व्योखयिताध्वे
व्योखयिष्यथ
व्योखयिष्यध्वे
व्योखिष्यध्वे / व्योखयिष्यध्वे
व्योखयत
व्योखयध्वम्
व्योख्यध्वम्
व्यौखयत
व्यौखयध्वम्
व्यौख्यध्वम्
व्योखयेत
व्योखयेध्वम्
व्योख्येध्वम्
व्योख्यास्त
व्योखयिषीढ्वम् / व्योखयिषीध्वम्
व्योखिषीध्वम् / व्योखयिषीढ्वम् / व्योखयिषीध्वम्
व्यौचिखत
व्यौचिखध्वम्
व्यौखिढ्वम् / व्यौखयिढ्वम् / व्यौखयिध्वम्
व्यौखयिष्यत
व्यौखयिष्यध्वम्
व्यौखिष्यध्वम् / व्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
व्योखयामि
व्योखये
व्योख्ये
व्योखयाञ्चकर / व्योखयाञ्चकार / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखयितास्मि
व्योखयिताहे
व्योखिताहे / व्योखयिताहे
व्योखयिष्यामि
व्योखयिष्ये
व्योखिष्ये / व्योखयिष्ये
व्योखयानि
व्योखयै
व्योख्यै
व्यौखयम्
व्यौखये
व्यौख्ये
व्योखयेयम्
व्योखयेय
व्योख्येय
व्योख्यासम्
व्योखयिषीय
व्योखिषीय / व्योखयिषीय
व्यौचिखम्
व्यौचिखे
व्यौखिषि / व्यौखयिषि
व्यौखयिष्यम्
व्यौखयिष्ये
व्यौखिष्ये / व्यौखयिष्ये
उत्तम  द्विवचनम्
व्योखयावः
व्योखयावहे
व्योख्यावहे
व्योखयाञ्चकृव / व्योखयाम्बभूविव / व्योखयामासिव
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविव / व्योखयामासिव
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविवहे / व्योखयामासिवहे
व्योखयितास्वः
व्योखयितास्वहे
व्योखितास्वहे / व्योखयितास्वहे
व्योखयिष्यावः
व्योखयिष्यावहे
व्योखिष्यावहे / व्योखयिष्यावहे
व्योखयाव
व्योखयावहै
व्योख्यावहै
व्यौखयाव
व्यौखयावहि
व्यौख्यावहि
व्योखयेव
व्योखयेवहि
व्योख्येवहि
व्योख्यास्व
व्योखयिषीवहि
व्योखिषीवहि / व्योखयिषीवहि
व्यौचिखाव
व्यौचिखावहि
व्यौखिष्वहि / व्यौखयिष्वहि
व्यौखयिष्याव
व्यौखयिष्यावहि
व्यौखिष्यावहि / व्यौखयिष्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
व्योखयामः
व्योखयामहे
व्योख्यामहे
व्योखयाञ्चकृम / व्योखयाम्बभूविम / व्योखयामासिम
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविम / व्योखयामासिम
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविमहे / व्योखयामासिमहे
व्योखयितास्मः
व्योखयितास्महे
व्योखितास्महे / व्योखयितास्महे
व्योखयिष्यामः
व्योखयिष्यामहे
व्योखिष्यामहे / व्योखयिष्यामहे
व्योखयाम
व्योखयामहै
व्योख्यामहै
व्यौखयाम
व्यौखयामहि
व्यौख्यामहि
व्योखयेम
व्योखयेमहि
व्योख्येमहि
व्योख्यास्म
व्योखयिषीमहि
व्योखिषीमहि / व्योखयिषीमहि
व्यौचिखाम
व्यौचिखामहि
व्यौखिष्महि / व्यौखयिष्महि
व्यौखयिष्याम
व्यौखयिष्यामहि
व्यौखिष्यामहि / व्यौखयिष्यामहि
 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
व्योखयाञ्चकार / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखिता / व्योखयिता
व्योखिष्यते / व्योखयिष्यते
व्योखयतात् / व्योखयताद् / व्योखयतु
व्यौखयत् / व्यौखयद्
व्योख्यात् / व्योख्याद्
व्योखिषीष्ट / व्योखयिषीष्ट
व्यौचिखत् / व्यौचिखद्
व्यौखयिष्यत् / व्यौखयिष्यद्
व्यौखिष्यत / व्यौखयिष्यत
प्रथमा  द्विवचनम्
व्योखयाञ्चक्रतुः / व्योखयाम्बभूवतुः / व्योखयामासतुः
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवतुः / व्योखयामासतुः
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवाते / व्योखयामासाते
व्योखितारौ / व्योखयितारौ
व्योखिष्येते / व्योखयिष्येते
व्योखिषीयास्ताम् / व्योखयिषीयास्ताम्
व्यौखिषाताम् / व्यौखयिषाताम्
व्यौखिष्येताम् / व्यौखयिष्येताम्
प्रथमा  बहुवचनम्
व्योखयाञ्चक्रुः / व्योखयाम्बभूवुः / व्योखयामासुः
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूवुः / व्योखयामासुः
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूविरे / व्योखयामासिरे
व्योखितारः / व्योखयितारः
व्योखिष्यन्ते / व्योखयिष्यन्ते
व्योखिषीरन् / व्योखयिषीरन्
व्यौखिषत / व्यौखयिषत
व्यौखिष्यन्त / व्यौखयिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
व्योखयाञ्चकर्थ / व्योखयाम्बभूविथ / व्योखयामासिथ
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविथ / व्योखयामासिथ
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविषे / व्योखयामासिषे
व्योखितासे / व्योखयितासे
व्योखिष्यसे / व्योखयिष्यसे
व्योखयतात् / व्योखयताद् / व्योखय
व्योखिषीष्ठाः / व्योखयिषीष्ठाः
व्यौखिष्ठाः / व्यौखयिष्ठाः
व्यौखिष्यथाः / व्यौखयिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
व्योखयाञ्चक्रथुः / व्योखयाम्बभूवथुः / व्योखयामासथुः
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवथुः / व्योखयामासथुः
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवाथे / व्योखयामासाथे
व्योखितासाथे / व्योखयितासाथे
व्योखिष्येथे / व्योखयिष्येथे
व्योखिषीयास्थाम् / व्योखयिषीयास्थाम्
व्यौखिषाथाम् / व्यौखयिषाथाम्
व्यौखिष्येथाम् / व्यौखयिष्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
व्योखयाञ्चक्र / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूविध्वे / व्योखयाम्बभूविढ्वे / व्योखयामासिध्वे
व्योखिताध्वे / व्योखयिताध्वे
व्योखिष्यध्वे / व्योखयिष्यध्वे
व्योखयिषीढ्वम् / व्योखयिषीध्वम्
व्योखिषीध्वम् / व्योखयिषीढ्वम् / व्योखयिषीध्वम्
व्यौखिढ्वम् / व्यौखयिढ्वम् / व्यौखयिध्वम्
व्यौखिष्यध्वम् / व्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
व्योखयाञ्चकर / व्योखयाञ्चकार / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखिताहे / व्योखयिताहे
व्योखिष्ये / व्योखयिष्ये
व्यौखिषि / व्यौखयिषि
व्यौखिष्ये / व्यौखयिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
व्योखयाञ्चकृव / व्योखयाम्बभूविव / व्योखयामासिव
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविव / व्योखयामासिव
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविवहे / व्योखयामासिवहे
व्योखितास्वहे / व्योखयितास्वहे
व्योखिष्यावहे / व्योखयिष्यावहे
व्योखिषीवहि / व्योखयिषीवहि
व्यौखिष्वहि / व्यौखयिष्वहि
व्यौखिष्यावहि / व्यौखयिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
व्योखयाञ्चकृम / व्योखयाम्बभूविम / व्योखयामासिम
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविम / व्योखयामासिम
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविमहे / व्योखयामासिमहे
व्योखितास्महे / व्योखयितास्महे
व्योखिष्यामहे / व्योखयिष्यामहे
व्योखिषीमहि / व्योखयिषीमहि
व्यौखिष्महि / व्यौखयिष्महि
व्यौखिष्यामहि / व्यौखयिष्यामहि