ओख् - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः भ्वादिः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
ओखिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
ओखिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
ओखिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
ओखिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
ओखिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
ओखिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
ओखिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
ओखिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
ओखिष्यामः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्