मुङ्ख् - मुखिँ गत्यर्थः इत्यपि केचित् भ्वादिः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अमुङ्खत् / अमुङ्खद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
अमुङ्खताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
अमुङ्खन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
अमुङ्खः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
अमुङ्खतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
अमुङ्खत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
अमुङ्खम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
अमुङ्खाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
अमुङ्खाम
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
अमुङ्खत् / अमुङ्खद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्