सच् - षचँ - समवाये भ्वादिः शब्दस्य विभिन्नानां सनादिप्रत्ययान्तरूपाणां तुलना - लङ् लकारः


 
प्रथम  एकवचनम्
असचत
असच्यत
असाचयत् / असाचयद्
असाचयत
असाच्यत
असिसचिषत
असिसचिष्यत
असासच्यत
असासच्यत
असासचीत् / असासचीद् / असासक् / असासग्
असासच्यत
प्रथम  द्विवचनम्
असचेताम्
असच्येताम्
असाचयताम्
असाचयेताम्
असाच्येताम्
असिसचिषेताम्
असिसचिष्येताम्
असासच्येताम्
असासच्येताम्
असासक्ताम्
असासच्येताम्
प्रथम  बहुवचनम्
असचन्त
असच्यन्त
असाचयन्
असाचयन्त
असाच्यन्त
असिसचिषन्त
असिसचिष्यन्त
असासच्यन्त
असासच्यन्त
असासचुः
असासच्यन्त
मध्यम  एकवचनम्
असचथाः
असच्यथाः
असाचयः
असाचयथाः
असाच्यथाः
असिसचिषथाः
असिसचिष्यथाः
असासच्यथाः
असासच्यथाः
असासचीः / असासक् / असासग्
असासच्यथाः
मध्यम  द्विवचनम्
असचेथाम्
असच्येथाम्
असाचयतम्
असाचयेथाम्
असाच्येथाम्
असिसचिषेथाम्
असिसचिष्येथाम्
असासच्येथाम्
असासच्येथाम्
असासक्तम्
असासच्येथाम्
मध्यम  बहुवचनम्
असचध्वम्
असच्यध्वम्
असाचयत
असाचयध्वम्
असाच्यध्वम्
असिसचिषध्वम्
असिसचिष्यध्वम्
असासच्यध्वम्
असासच्यध्वम्
असासक्त
असासच्यध्वम्
उत्तम  एकवचनम्
असचे
असच्ये
असाचयम्
असाचये
असाच्ये
असिसचिषे
असिसचिष्ये
असासच्ये
असासच्ये
असासचम्
असासच्ये
उत्तम  द्विवचनम्
असचावहि
असच्यावहि
असाचयाव
असाचयावहि
असाच्यावहि
असिसचिषावहि
असिसचिष्यावहि
असासच्यावहि
असासच्यावहि
असासच्व
असासच्यावहि
उत्तम  बहुवचनम्
असचामहि
असच्यामहि
असाचयाम
असाचयामहि
असाच्यामहि
असिसचिषामहि
असिसचिष्यामहि
असासच्यामहि
असासच्यामहि
असासच्म
असासच्यामहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
असाचयत् / असाचयद्
असासचीत् / असासचीद् / असासक् / असासग्
प्रथमा  द्विवचनम्
प्रथमा  बहुवचनम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
असासचीः / असासक् / असासग्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्