सच् - षचँ समवाये भ्वादिः शब्दस्य तुलना - कर्तरि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्


 
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
सचिषीष्ट
पक्षीष्ट
रिक्षीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
सचिषीयास्ताम्
पक्षीयास्ताम्
रिक्षीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
सचिषीरन्
पक्षीरन्
रिक्षीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
सचिषीष्ठाः
पक्षीष्ठाः
रिक्षीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
सचिषीयास्थाम्
पक्षीयास्थाम्
रिक्षीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
सचिषीध्वम्
पक्षीध्वम्
रिक्षीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
सचिषीय
पक्षीय
रिक्षीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
सचिषीवहि
पक्षीवहि
रिक्षीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
सचिषीमहि
पक्षीमहि
रिक्षीमहि
प्रथम पुरुषः  एकवचनम्
सचिषीष्ट
पक्षीष्ट
रिक्षीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम्
सचिषीयास्ताम्
पक्षीयास्ताम्
रिक्षीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम्
सचिषीरन्
पक्षीरन्
रिक्षीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम्
सचिषीष्ठाः
पक्षीष्ठाः
रिक्षीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम्
सचिषीयास्थाम्
पक्षीयास्थाम्
रिक्षीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम्
सचिषीध्वम्
पक्षीध्वम्
रिक्षीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम्
पक्षीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम्
सचिषीवहि
पक्षीवहि
रिक्षीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम्
सचिषीमहि
पक्षीमहि
रिक्षीमहि