संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'व्यय् - व्ययँ गतौ भ्वादिः' धातोः कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम् उत्तम-पुरुषे एकवचने किं रूपम् ?