संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - असमानं पदं चिनुत

असमानं पदं चिनुत


ओख् - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्