संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - शुद्धं विकल्पं चिनुत

शुद्धं विकल्पं चिनुत


'अक्रन्दिष्ठाः ( कर्मणि प्रयोगः लुङ् लकारः आत्मने पदम् )' - बहुवचने परिवर्तनं कुरुत ।