संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


ष्वस्क् - ष्वस्कँ गत्यर्थः भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्

स्वस्कसि
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
स्वस्कन्ति
प्रथम पुरुषः बहुवचनम्
स्वस्कथः
मध्यम पुरुषः द्विवचनम्
स्वस्कति
प्रथम पुरुषः एकवचनम्
स्वस्कतः
प्रथम पुरुषः द्विवचनम्