संस्कृत क्रियापदानाम् अभ्यासाः - यथोचितं मेलयत

यथोचितं मेलयत


ष्वस्क् - ष्वस्कँ गत्यर्थः भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः लृट् लकारः आत्मने पदम्

स्वस्किष्यावहे
उत्तम पुरुषः द्विवचनम्
स्वस्किष्यध्वे
मध्यम पुरुषः बहुवचनम्
स्वस्किष्यसे
मध्यम पुरुषः एकवचनम्
स्वस्किष्यामहे
उत्तम पुरुषः बहुवचनम्
स्वस्किष्ये
उत्तम पुरुषः एकवचनम्