नि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लिट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखयाञ्चक्रे / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
न्योखयाञ्चक्राते / न्योखयाम्बभूवतुः / न्योखयामासतुः
न्योखयाञ्चक्रिरे / न्योखयाम्बभूवुः / न्योखयामासुः
मध्यम
न्योखयाञ्चकृषे / न्योखयाम्बभूविथ / न्योखयामासिथ
न्योखयाञ्चक्राथे / न्योखयाम्बभूवथुः / न्योखयामासथुः
न्योखयाञ्चकृढ्वे / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
उत्तम
न्योखयाञ्चक्रे / न्योखयाम्बभूव / न्योखयामास
न्योखयाञ्चकृवहे / न्योखयाम्बभूविव / न्योखयामासिव
न्योखयाञ्चकृमहे / न्योखयाम्बभूविम / न्योखयामासिम