नि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः लृट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
न्योखिष्यते / न्योखयिष्यते
न्योखिष्येते / न्योखयिष्येते
न्योखिष्यन्ते / न्योखयिष्यन्ते
मध्यम
न्योखिष्यसे / न्योखयिष्यसे
न्योखिष्येथे / न्योखयिष्येथे
न्योखिष्यध्वे / न्योखयिष्यध्वे
उत्तम
न्योखिष्ये / न्योखयिष्ये
न्योखिष्यावहे / न्योखयिष्यावहे
न्योखिष्यामहे / न्योखयिष्यामहे