वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लिट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवतुः / व्योखयामासतुः
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूवुः / व्योखयामासुः
मध्यम
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविथ / व्योखयामासिथ
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवथुः / व्योखयामासथुः
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
उत्तम
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविव / व्योखयामासिव
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविम / व्योखयामासिम