वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लिट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखयाञ्चकार / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चक्रतुः / व्योखयाम्बभूवतुः / व्योखयामासतुः
व्योखयाञ्चक्रुः / व्योखयाम्बभूवुः / व्योखयामासुः
मध्यम
व्योखयाञ्चकर्थ / व्योखयाम्बभूविथ / व्योखयामासिथ
व्योखयाञ्चक्रथुः / व्योखयाम्बभूवथुः / व्योखयामासथुः
व्योखयाञ्चक्र / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
उत्तम
व्योखयाञ्चकर / व्योखयाञ्चकार / व्योखयाम्बभूव / व्योखयामास
व्योखयाञ्चकृव / व्योखयाम्बभूविव / व्योखयामासिव
व्योखयाञ्चकृम / व्योखयाम्बभूविम / व्योखयामासिम