वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखयतात् / व्योखयताद् / व्योखयतु
व्योखयताम्
व्योखयन्तु
मध्यम
व्योखयतात् / व्योखयताद् / व्योखय
व्योखयतम्
व्योखयत
उत्तम
व्योखयानि
व्योखयाव
व्योखयाम