वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः लिट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखयाञ्चक्राते / व्योखयाम्बभूवाते / व्योखयामासाते
व्योखयाञ्चक्रिरे / व्योखयाम्बभूविरे / व्योखयामासिरे
मध्यम
व्योखयाञ्चकृषे / व्योखयाम्बभूविषे / व्योखयामासिषे
व्योखयाञ्चक्राथे / व्योखयाम्बभूवाथे / व्योखयामासाथे
व्योखयाञ्चकृढ्वे / व्योखयाम्बभूविध्वे / व्योखयाम्बभूविढ्वे / व्योखयामासिध्वे
उत्तम
व्योखयाञ्चक्रे / व्योखयाम्बभूवे / व्योखयामाहे
व्योखयाञ्चकृवहे / व्योखयाम्बभूविवहे / व्योखयामासिवहे
व्योखयाञ्चकृमहे / व्योखयाम्बभूविमहे / व्योखयामासिमहे