वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः लृट् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्योखिष्यते / व्योखयिष्यते
व्योखिष्येते / व्योखयिष्येते
व्योखिष्यन्ते / व्योखयिष्यन्ते
मध्यम
व्योखिष्यसे / व्योखयिष्यसे
व्योखिष्येथे / व्योखयिष्येथे
व्योखिष्यध्वे / व्योखयिष्यध्वे
उत्तम
व्योखिष्ये / व्योखयिष्ये
व्योखिष्यावहे / व्योखयिष्यावहे
व्योखिष्यामहे / व्योखयिष्यामहे