वि + ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - लृङ् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्यौखयिष्यत् / व्यौखयिष्यद्
व्यौखयिष्यताम्
व्यौखयिष्यन्
मध्यम
व्यौखयिष्यः
व्यौखयिष्यतम्
व्यौखयिष्यत
उत्तम
व्यौखयिष्यम्
व्यौखयिष्याव
व्यौखयिष्याम
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्यौखयिष्यत
व्यौखयिष्येताम्
व्यौखयिष्यन्त
मध्यम
व्यौखयिष्यथाः
व्यौखयिष्येथाम्
व्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम
व्यौखयिष्ये
व्यौखयिष्यावहि
व्यौखयिष्यामहि
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
व्यौखिष्यत / व्यौखयिष्यत
व्यौखिष्येताम् / व्यौखयिष्येताम्
व्यौखिष्यन्त / व्यौखयिष्यन्त
मध्यम
व्यौखिष्यथाः / व्यौखयिष्यथाः
व्यौखिष्येथाम् / व्यौखयिष्येथाम्
व्यौखिष्यध्वम् / व्यौखयिष्यध्वम्
उत्तम
व्यौखिष्ये / व्यौखयिष्ये
व्यौखिष्यावहि / व्यौखयिष्यावहि
व्यौखिष्यामहि / व्यौखयिष्यामहि
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः