अभि + सच् धातुरूपाणि - षचँ समवाये - भ्वादिः - लट् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अभिसचते
अभिसचेते
अभिसचन्ते
मध्यम
अभिसचसे
अभिसचेथे
अभिसचध्वे
उत्तम
अभिसचे
अभिसचावहे
अभिसचामहे
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अभिसच्यते
अभिसच्येते
अभिसच्यन्ते
मध्यम
अभिसच्यसे
अभिसच्येथे
अभिसच्यध्वे
उत्तम
अभिसच्ये
अभिसच्यावहे
अभिसच्यामहे
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः