अव + मञ्च् धातुरूपाणि - मचिँ धारणोच्छ्रायपूजनेषु - भ्वादिः - लोट् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमञ्चताम्
अवमञ्चेताम्
अवमञ्चन्ताम्
मध्यम
अवमञ्चस्व
अवमञ्चेथाम्
अवमञ्चध्वम्
उत्तम
अवमञ्चै
अवमञ्चावहै
अवमञ्चामहै
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमञ्च्यताम्
अवमञ्च्येताम्
अवमञ्च्यन्ताम्
मध्यम
अवमञ्च्यस्व
अवमञ्च्येथाम्
अवमञ्च्यध्वम्
उत्तम
अवमञ्च्यै
अवमञ्च्यावहै
अवमञ्च्यामहै
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः