अव + मुङ्ख् धातुरूपाणि - मुखिँ गत्यर्थः इत्यपि केचित् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 
 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुङ्खति
अवमुङ्खतः
अवमुङ्खन्ति
मध्यम
अवमुङ्खसि
अवमुङ्खथः
अवमुङ्खथ
उत्तम
अवमुङ्खामि
अवमुङ्खावः
अवमुङ्खामः
 

लिट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुमुङ्ख
अवमुमुङ्खतुः
अवमुमुङ्खुः
मध्यम
अवमुमुङ्खिथ
अवमुमुङ्खथुः
अवमुमुङ्ख
उत्तम
अवमुमुङ्ख
अवमुमुङ्खिव
अवमुमुङ्खिम
 

लुट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुङ्खिता
अवमुङ्खितारौ
अवमुङ्खितारः
मध्यम
अवमुङ्खितासि
अवमुङ्खितास्थः
अवमुङ्खितास्थ
उत्तम
अवमुङ्खितास्मि
अवमुङ्खितास्वः
अवमुङ्खितास्मः
 

लृट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुङ्खिष्यति
अवमुङ्खिष्यतः
अवमुङ्खिष्यन्ति
मध्यम
अवमुङ्खिष्यसि
अवमुङ्खिष्यथः
अवमुङ्खिष्यथ
उत्तम
अवमुङ्खिष्यामि
अवमुङ्खिष्यावः
अवमुङ्खिष्यामः
 

लोट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुङ्खतात् / अवमुङ्खताद् / अवमुङ्खतु
अवमुङ्खताम्
अवमुङ्खन्तु
मध्यम
अवमुङ्खतात् / अवमुङ्खताद् / अवमुङ्ख
अवमुङ्खतम्
अवमुङ्खत
उत्तम
अवमुङ्खानि
अवमुङ्खाव
अवमुङ्खाम
 

लङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवामुङ्खत् / अवामुङ्खद्
अवामुङ्खताम्
अवामुङ्खन्
मध्यम
अवामुङ्खः
अवामुङ्खतम्
अवामुङ्खत
उत्तम
अवामुङ्खम्
अवामुङ्खाव
अवामुङ्खाम
 

विधिलिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुङ्खेत् / अवमुङ्खेद्
अवमुङ्खेताम्
अवमुङ्खेयुः
मध्यम
अवमुङ्खेः
अवमुङ्खेतम्
अवमुङ्खेत
उत्तम
अवमुङ्खेयम्
अवमुङ्खेव
अवमुङ्खेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवमुङ्ख्यात् / अवमुङ्ख्याद्
अवमुङ्ख्यास्ताम्
अवमुङ्ख्यासुः
मध्यम
अवमुङ्ख्याः
अवमुङ्ख्यास्तम्
अवमुङ्ख्यास्त
उत्तम
अवमुङ्ख्यासम्
अवमुङ्ख्यास्व
अवमुङ्ख्यास्म
 

लुङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवामुङ्खीत् / अवामुङ्खीद्
अवामुङ्खिष्टाम्
अवामुङ्खिषुः
मध्यम
अवामुङ्खीः
अवामुङ्खिष्टम्
अवामुङ्खिष्ट
उत्तम
अवामुङ्खिषम्
अवामुङ्खिष्व
अवामुङ्खिष्म
 

लृङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
अवामुङ्खिष्यत् / अवामुङ्खिष्यद्
अवामुङ्खिष्यताम्
अवामुङ्खिष्यन्
मध्यम
अवामुङ्खिष्यः
अवामुङ्खिष्यतम्
अवामुङ्खिष्यत
उत्तम
अवामुङ्खिष्यम्
अवामुङ्खिष्याव
अवामुङ्खिष्याम