दुर् + ष्वस्क् धातुरूपाणि - ष्वस्कँ गत्यर्थः - भ्वादिः - लुट् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
दुःस्वस्किता / दुस्स्वस्किता
दुःस्वस्कितारौ / दुस्स्वस्कितारौ
दुःस्वस्कितारः / दुस्स्वस्कितारः
मध्यम
दुःस्वस्कितासे / दुस्स्वस्कितासे
दुःस्वस्कितासाथे / दुस्स्वस्कितासाथे
दुःस्वस्किताध्वे / दुस्स्वस्किताध्वे
उत्तम
दुःस्वस्किताहे / दुस्स्वस्किताहे
दुःस्वस्कितास्वहे / दुस्स्वस्कितास्वहे
दुःस्वस्कितास्महे / दुस्स्वस्कितास्महे
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
दुःस्वस्किता / दुस्स्वस्किता
दुःस्वस्कितारौ / दुस्स्वस्कितारौ
दुःस्वस्कितारः / दुस्स्वस्कितारः
मध्यम
दुःस्वस्कितासे / दुस्स्वस्कितासे
दुःस्वस्कितासाथे / दुस्स्वस्कितासाथे
दुःस्वस्किताध्वे / दुस्स्वस्किताध्वे
उत्तम
दुःस्वस्किताहे / दुस्स्वस्किताहे
दुःस्वस्कितास्वहे / दुस्स्वस्कितास्वहे
दुःस्वस्कितास्महे / दुस्स्वस्कितास्महे
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः