दुर् + ष्वस्क् धातुरूपाणि - ष्वस्कँ गत्यर्थः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
दुःस्वस्किषीष्ट / दुस्स्वस्किषीष्ट
दुःस्वस्किषीयास्ताम् / दुस्स्वस्किषीयास्ताम्
दुःस्वस्किषीरन् / दुस्स्वस्किषीरन्
मध्यम
दुःस्वस्किषीष्ठाः / दुस्स्वस्किषीष्ठाः
दुःस्वस्किषीयास्थाम् / दुस्स्वस्किषीयास्थाम्
दुःस्वस्किषीध्वम् / दुस्स्वस्किषीध्वम्
उत्तम
दुःस्वस्किषीय / दुस्स्वस्किषीय
दुःस्वस्किषीवहि / दुस्स्वस्किषीवहि
दुःस्वस्किषीमहि / दुस्स्वस्किषीमहि