प्र + सच् धातुरूपाणि - षचँ समवाये - भ्वादिः - लङ् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
प्रासचत
प्रासचेताम्
प्रासचन्त
मध्यम
प्रासचथाः
प्रासचेथाम्
प्रासचध्वम्
उत्तम
प्रासचे
प्रासचावहि
प्रासचामहि
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
प्रासच्यत
प्रासच्येताम्
प्रासच्यन्त
मध्यम
प्रासच्यथाः
प्रासच्येथाम्
प्रासच्यध्वम्
उत्तम
प्रासच्ये
प्रासच्यावहि
प्रासच्यामहि
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः