सच् + णिच् धातुरूपाणि - षचँ समवाये - भ्वादिः - लट् लकारः


 
 

कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
साचयति
साचयतः
साचयन्ति
मध्यम
साचयसि
साचयथः
साचयथ
उत्तम
साचयामि
साचयावः
साचयामः
 

कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
साचयते
साचयेते
साचयन्ते
मध्यम
साचयसे
साचयेथे
साचयध्वे
उत्तम
साचये
साचयावहे
साचयामहे
 

कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
साच्यते
साच्येते
साच्यन्ते
मध्यम
साच्यसे
साच्येथे
साच्यध्वे
उत्तम
साच्ये
साच्यावहे
साच्यामहे
 


सनादि प्रत्ययाः

उपसर्गाः