ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः


 
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयति
ओखयतः
ओखयन्ति
मध्यम
ओखयसि
ओखयथः
ओखयथ
उत्तम
ओखयामि
ओखयावः
ओखयामः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयते
ओखयेते
ओखयन्ते
मध्यम
ओखयसे
ओखयेथे
ओखयध्वे
उत्तम
ओखये
ओखयावहे
ओखयामहे
 

लिट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयाञ्चकार / ओखयाम्बभूव / ओखयामास
ओखयाञ्चक्रतुः / ओखयाम्बभूवतुः / ओखयामासतुः
ओखयाञ्चक्रुः / ओखयाम्बभूवुः / ओखयामासुः
मध्यम
ओखयाञ्चकर्थ / ओखयाम्बभूविथ / ओखयामासिथ
ओखयाञ्चक्रथुः / ओखयाम्बभूवथुः / ओखयामासथुः
ओखयाञ्चक्र / ओखयाम्बभूव / ओखयामास
उत्तम
ओखयाञ्चकर / ओखयाञ्चकार / ओखयाम्बभूव / ओखयामास
ओखयाञ्चकृव / ओखयाम्बभूविव / ओखयामासिव
ओखयाञ्चकृम / ओखयाम्बभूविम / ओखयामासिम
 

लिट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयाञ्चक्रे / ओखयाम्बभूव / ओखयामास
ओखयाञ्चक्राते / ओखयाम्बभूवतुः / ओखयामासतुः
ओखयाञ्चक्रिरे / ओखयाम्बभूवुः / ओखयामासुः
मध्यम
ओखयाञ्चकृषे / ओखयाम्बभूविथ / ओखयामासिथ
ओखयाञ्चक्राथे / ओखयाम्बभूवथुः / ओखयामासथुः
ओखयाञ्चकृढ्वे / ओखयाम्बभूव / ओखयामास
उत्तम
ओखयाञ्चक्रे / ओखयाम्बभूव / ओखयामास
ओखयाञ्चकृवहे / ओखयाम्बभूविव / ओखयामासिव
ओखयाञ्चकृमहे / ओखयाम्बभूविम / ओखयामासिम
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयिता
ओखयितारौ
ओखयितारः
मध्यम
ओखयितासि
ओखयितास्थः
ओखयितास्थ
उत्तम
ओखयितास्मि
ओखयितास्वः
ओखयितास्मः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयिता
ओखयितारौ
ओखयितारः
मध्यम
ओखयितासे
ओखयितासाथे
ओखयिताध्वे
उत्तम
ओखयिताहे
ओखयितास्वहे
ओखयितास्महे
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयिष्यति
ओखयिष्यतः
ओखयिष्यन्ति
मध्यम
ओखयिष्यसि
ओखयिष्यथः
ओखयिष्यथ
उत्तम
ओखयिष्यामि
ओखयिष्यावः
ओखयिष्यामः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयिष्यते
ओखयिष्येते
ओखयिष्यन्ते
मध्यम
ओखयिष्यसे
ओखयिष्येथे
ओखयिष्यध्वे
उत्तम
ओखयिष्ये
ओखयिष्यावहे
ओखयिष्यामहे
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयतात् / ओखयताद् / ओखयतु
ओखयताम्
ओखयन्तु
मध्यम
ओखयतात् / ओखयताद् / ओखय
ओखयतम्
ओखयत
उत्तम
ओखयानि
ओखयाव
ओखयाम
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयताम्
ओखयेताम्
ओखयन्ताम्
मध्यम
ओखयस्व
ओखयेथाम्
ओखयध्वम्
उत्तम
ओखयै
ओखयावहै
ओखयामहै
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औखयत् / औखयद्
औखयताम्
औखयन्
मध्यम
औखयः
औखयतम्
औखयत
उत्तम
औखयम्
औखयाव
औखयाम
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औखयत
औखयेताम्
औखयन्त
मध्यम
औखयथाः
औखयेथाम्
औखयध्वम्
उत्तम
औखये
औखयावहि
औखयामहि
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयेत् / ओखयेद्
ओखयेताम्
ओखयेयुः
मध्यम
ओखयेः
ओखयेतम्
ओखयेत
उत्तम
ओखयेयम्
ओखयेव
ओखयेम
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयेत
ओखयेयाताम्
ओखयेरन्
मध्यम
ओखयेथाः
ओखयेयाथाम्
ओखयेध्वम्
उत्तम
ओखयेय
ओखयेवहि
ओखयेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओख्यात् / ओख्याद्
ओख्यास्ताम्
ओख्यासुः
मध्यम
ओख्याः
ओख्यास्तम्
ओख्यास्त
उत्तम
ओख्यासम्
ओख्यास्व
ओख्यास्म
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयिषीष्ट
ओखयिषीयास्ताम्
ओखयिषीरन्
मध्यम
ओखयिषीष्ठाः
ओखयिषीयास्थाम्
ओखयिषीढ्वम् / ओखयिषीध्वम्
उत्तम
ओखयिषीय
ओखयिषीवहि
ओखयिषीमहि
 

लुङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औचिखत् / औचिखद्
औचिखताम्
औचिखन्
मध्यम
औचिखः
औचिखतम्
औचिखत
उत्तम
औचिखम्
औचिखाव
औचिखाम
 

लुङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औचिखत
औचिखेताम्
औचिखन्त
मध्यम
औचिखथाः
औचिखेथाम्
औचिखध्वम्
उत्तम
औचिखे
औचिखावहि
औचिखामहि
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औखयिष्यत् / औखयिष्यद्
औखयिष्यताम्
औखयिष्यन्
मध्यम
औखयिष्यः
औखयिष्यतम्
औखयिष्यत
उत्तम
औखयिष्यम्
औखयिष्याव
औखयिष्याम
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औखयिष्यत
औखयिष्येताम्
औखयिष्यन्त
मध्यम
औखयिष्यथाः
औखयिष्येथाम्
औखयिष्यध्वम्
उत्तम
औखयिष्ये
औखयिष्यावहि
औखयिष्यामहि