ओख् + णिच् धातुरूपाणि - ओखृँ शोषणालमर्थ्योः - भ्वादिः - कर्मणि प्रयोगः आत्मने पदम्


 
 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लिट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओख्यते
ओख्येते
ओख्यन्ते
मध्यम
ओख्यसे
ओख्येथे
ओख्यध्वे
उत्तम
ओख्ये
ओख्यावहे
ओख्यामहे
 

लिट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखयाञ्चक्रे / ओखयाम्बभूवे / ओखयामाहे
ओखयाञ्चक्राते / ओखयाम्बभूवाते / ओखयामासाते
ओखयाञ्चक्रिरे / ओखयाम्बभूविरे / ओखयामासिरे
मध्यम
ओखयाञ्चकृषे / ओखयाम्बभूविषे / ओखयामासिषे
ओखयाञ्चक्राथे / ओखयाम्बभूवाथे / ओखयामासाथे
ओखयाञ्चकृढ्वे / ओखयाम्बभूविध्वे / ओखयाम्बभूविढ्वे / ओखयामासिध्वे
उत्तम
ओखयाञ्चक्रे / ओखयाम्बभूवे / ओखयामाहे
ओखयाञ्चकृवहे / ओखयाम्बभूविवहे / ओखयामासिवहे
ओखयाञ्चकृमहे / ओखयाम्बभूविमहे / ओखयामासिमहे
 

लुट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखिता / ओखयिता
ओखितारौ / ओखयितारौ
ओखितारः / ओखयितारः
मध्यम
ओखितासे / ओखयितासे
ओखितासाथे / ओखयितासाथे
ओखिताध्वे / ओखयिताध्वे
उत्तम
ओखिताहे / ओखयिताहे
ओखितास्वहे / ओखयितास्वहे
ओखितास्महे / ओखयितास्महे
 

लृट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखिष्यते / ओखयिष्यते
ओखिष्येते / ओखयिष्येते
ओखिष्यन्ते / ओखयिष्यन्ते
मध्यम
ओखिष्यसे / ओखयिष्यसे
ओखिष्येथे / ओखयिष्येथे
ओखिष्यध्वे / ओखयिष्यध्वे
उत्तम
ओखिष्ये / ओखयिष्ये
ओखिष्यावहे / ओखयिष्यावहे
ओखिष्यामहे / ओखयिष्यामहे
 

लोट् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओख्यताम्
ओख्येताम्
ओख्यन्ताम्
मध्यम
ओख्यस्व
ओख्येथाम्
ओख्यध्वम्
उत्तम
ओख्यै
ओख्यावहै
ओख्यामहै
 

लङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औख्यत
औख्येताम्
औख्यन्त
मध्यम
औख्यथाः
औख्येथाम्
औख्यध्वम्
उत्तम
औख्ये
औख्यावहि
औख्यामहि
 

विधिलिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओख्येत
ओख्येयाताम्
ओख्येरन्
मध्यम
ओख्येथाः
ओख्येयाथाम्
ओख्येध्वम्
उत्तम
ओख्येय
ओख्येवहि
ओख्येमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
ओखिषीष्ट / ओखयिषीष्ट
ओखिषीयास्ताम् / ओखयिषीयास्ताम्
ओखिषीरन् / ओखयिषीरन्
मध्यम
ओखिषीष्ठाः / ओखयिषीष्ठाः
ओखिषीयास्थाम् / ओखयिषीयास्थाम्
ओखिषीध्वम् / ओखयिषीढ्वम् / ओखयिषीध्वम्
उत्तम
ओखिषीय / ओखयिषीय
ओखिषीवहि / ओखयिषीवहि
ओखिषीमहि / ओखयिषीमहि
 

लुङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औखि
औखिषाताम् / औखयिषाताम्
औखिषत / औखयिषत
मध्यम
औखिष्ठाः / औखयिष्ठाः
औखिषाथाम् / औखयिषाथाम्
औखिढ्वम् / औखयिढ्वम् / औखयिध्वम्
उत्तम
औखिषि / औखयिषि
औखिष्वहि / औखयिष्वहि
औखिष्महि / औखयिष्महि
 

लृङ् लकारः

 
एक
द्वि
बहु
प्रथम
औखिष्यत / औखयिष्यत
औखिष्येताम् / औखयिष्येताम्
औखिष्यन्त / औखयिष्यन्त
मध्यम
औखिष्यथाः / औखयिष्यथाः
औखिष्येथाम् / औखयिष्येथाम्
औखिष्यध्वम् / औखयिष्यध्वम्
उत्तम
औखिष्ये / औखयिष्ये
औखिष्यावहि / औखयिष्यावहि
औखिष्यामहि / औखयिष्यामहि